Herroepingsrecht

Wij willen u erop wijzen dat het herroepingsrecht niet van kracht is bij:

    Levering van goederen die niet zijn voorgefabriceerd en waaraan voor de productie ervan een individuele
    keuze of bepaling door de consument ten grondslag lag of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke
    behoeften van de consument.


    Levering van verzegelde goederen die omwille van de gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
    voor retour, indien de verzegeling na de levering werd verwijderd.


    Levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de
    verzegeling na de levering werd verwijderd
.


Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn van herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, het laatste artikel in bezit heeft gekregen.

Om het recht op herroeping uit te kunnen oefenen, dient u ons (Cheappy, Lieuwenburg 21, 8925 CH Leeuwarden, Nederland, E-mail: cheappy@ziggo.nl ) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, fax of e-mail) over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen, te informeren. U kunt daarvoor het bijgesloten voorbeeld van een herroepings formulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende als u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn instuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de aflever kosten (uitgezonderd de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leverings wijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard levering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over het herroepen van deze overeenkomst bij ons binnenkwam, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u ook voor uw oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling vergoedingen betaald. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben terugontvangen, of tot het moment dat u heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggestuurd, afhankelijk van de vraag waarvan het eerst sprake was.

U dient de goederen onmiddellijk maar in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van de overeenkomst, aan ons terug te sturen of af te geven. De termijn is aangehouden indien u de goederen voor het verloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U dient alleen een eventueel waardeverlies van de goederen te vergoeden, als dit waardeverlies terug te voeren is op een niet-noodzakelijke controle van de toestand, eigenschappen en manier van functioneren van de goederen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van kracht bij

    Levering van goederen die niet zijn voorgefabriceerd en waaraan voor de productie ervan een individuele keuze
    of bepaling door de consument ten grondslag lag of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke
    behoeften van de consument.


    Levering van verzegelde goederen die omwille van de gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
    zijn voor retour, indien de verzegeling na de levering werd verwijderd.


    Levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de
    verzegeling na de levering werd verwijderd.


   U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste ring maat, u kunt altijd ruilen voor een passende
   maat maar de verzendkosten voor het verzenden en ruilen van (Trouw) ringen brengen wij bij u in rekening.
   Gegraveerde ringen kunnen niet worden geruild omdat u deze persoonlijk heeft gemaakt, en wij deze niet meer
   kunnen door verkopen.